• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

چه کسانی به ویــژن تــراپـی نیاز دارند؟ 1 – افراد با تنبلی چشم، انحراف یا لوچی 2-افرادی که دوبینی دارند و اجسام را دو تا دو تا میبینند. 3 – افرادی که تقارب ناکافی دارند و عدم تمرکز در نزدیک را در حین انجام کارهای چشمی تجربه میکنند. 4 – افرادی که مهارت دید دو چشـمی ضعیفی داشته و چشمها در انجام حرکات تعقیبی و پرشی در حین مطالعه و کارهای ظریف چشمی و مهارتهای ورزشی چون تنیس هماهنگی لازم را ندارند. 5 – افرادی که بعد از کار چشمی نزدیک چه مطالعه، چه کار با کامپیوتر و … تاری گه گاه و خستگی بینایی و سردرد را تجربه میکنند. 6- افراد با خستگیها و سردردهای بینایی 7- ورزشکاران که هماهنگی چشم با دست، پا و مغز در آنها الزامی است و کوتاه تر شدن زمان عکس العمل ورزشکار در مهارتهای ورزشی که یک ضرورت است، با ویژن تراپی قابل حصول است. 8- افرادی با نقص در ادراک حرکتی دیداری مانند افراد بیش فعال، اوتیسم و … 9 – افراد نیازمند به توانبخشی بینایی مانند آسیب های مغزی در اثر ضربه، سکته و فلج مغز 10- افرادی که مشکلات بینایی مرتبط با یادگیری دارند