• شماره تلفن: 07136341939
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

این افراد که در تشخیص لغات و کلمات مشکل دارند. از خواندن لذت نمی برند.

بنابراین این افراد مجبورند وقت بسیار بالایی را معطوف متنی کنند تا از لحاظ بینائی آنرا کد گشائی کرده و درک کنند. نهایتاً آنها این گونه نتیجه گیری می کنند که خواندن یک کار بسیار مشکل، و فهم و ارتباط کلمات ،کاری وقت گیر است و آنها هیچگاه نخواهند توانست با موفقیت این کار را به اتمام رسانند. بچه هایی که مشکلات خواندن دارند در همان چند خط اول متن به علت عدم توانائی در کدگشائی و درک کلمات از ادامه خواندن صرف نظر می کنند زیرا قادر به تشخیص و فهم کلمات نیستند.

این کودکان آنقدر درگیر کدگشائی و ارتباط حروف، برای خواندن یک کلمه می شوند که احساس ناتوانی کرده و دیگر برای خواندن حتی تلاش هم نمی کنند.

کودکانی که مهارتهای حرکتی بینائی مناسب ندارند زمانی که کتابی به آنها جهت خواندن پیشنهاد می شود، از پذیرش خواندن امتناع می کنند. معلم اصرار دارد که در زمان مشخص متن را بخواند و کودک سرعت خواندنش به نسبت معمول کمتر است و معلم انتظار دارد کودک از متن خوانده شده مفهومی را درک کند و بیان کند؛ این در حالی است که کودک آنقدر درگیر کدگشائی کلمات است و ناتوان در تشخیص آنهاست که مفهومی درک نمی کند.اگر شما یا من هم جای آنها بودیم از خواندن امتناع می کردیم.

فلوچارت زیر نشان گر 3 توانائی اساس بینائی است که برای یک خواندن موفق ضروری است.

1- مهارتهای حرکتی مناسب چشم ها

2- تشخیص دیداری کلمات

3- تصویر سازی ذهنی بینائی

همانطور که ملاحظه فرمودید هیچ کدگشائی حروف الفبا در این دیاگرام نبود. زیر کسی که مهارت خواندنش نرمال است، در طی روند خواندن نیازی به کدگشائی آوائی و فنوتیکی ندارد. در واقع، به محض شروع کدگشائی، ورمزگشائی آوائی و فنوتیکی، فرایند خواندن متوقف می شود.

اگر هدف خواندن حصول درک یک موضوع است (تصویرسازی دیداری)، اولین موضوع تشخیص دیداری کلمات نوشته شده خواهد بود. (حافظه بینائی).

متن زیر این نکته را به خوبی نشان می دهد.

بر اثاس یک تحیقق در داشنگاه انلگیسی، تریتب حورف در کلمه مهم نیست، آچنه مهم است این است که اوول و آخر حورف بایتسی به درتسی قرار گرید. بیقّه حورف متیواند به تریتب نباشد ولی هونز شما بتاونید به درتسی آهنا را بخاونید.

عتلّش ایسنتکه ما با صداکشی، هر حرف را نمخیواینم بکله با تخشیص هر کمله به عونان یک تصیور کلّی بنیائی آنرا مخیواینم.

فرد ماهر در خواندن، هر چند با کمی مکث ولی می تواند به خوبی متن را بخواند وبفهمد به 3 دلیل مهمی که در مبحث قبل قید شد.

اولاً، به طور واضح آواشناسی در خواندن متن مطرح نبود. اگر کدگشائی اوایی برای خواندن مطرح می شد که خیلی افراد به این مورد اعتقاد دارند، ما قادر به خواندن متن نبودیم. دوماً، همانطور که در متن بیان شد تشخیص دیداری کل کلمه با تأکید خاص روی حروف اول و آخر هر کلمه، اولین و ضروری ترین مهارت برای خوب خواندن است.

فردی با مهارت کافی برای خواندن، این قائده را برای تشخیص کلمات به کار می برد. و نکته سوم این پیش بینی است که چه چیز باید با توجه به محتوی متن بعد از این کلمه خوانده شده بیاید، که از جنبه روان خوانی بسیار حائز اهمیّت است.

روان خواندن، سرعت و فهم درک متن معمولاً وقتی علم به محتوی متن افزایش یابد در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت.

به منظور حل مشکلات خواندن، ریشه مشکلات بینائی می بایست درمان شود. ویژن تراپی مهارتهای حرکتی ضعیف چشم را که برای شروع یک تصویرسازی بینائی و ادراک بینائی ضروریست، تصحیح می کند.

کلینیک بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی در شیراز جهت معاینه چشم در تمامی گروه سنی,تست بینایی,معاینه تنبلی چشم کودکان,درمان تنبلی چشم,درمان انحراف چشم,درمان انحراف چشم بدون جراحی,درمان تنبلی چشم بوسیله ویژن تراپی,ویژن تراپی,رفع خستگی چشم,بالا بردن توجه تمرکز,درمان انحراف چشم بوسیله ویژن تراپی محیطی مناسب و تخصصی را جهت رفع مشکلات مذکور برای بیماران عزیز فراهم آورده است.