• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com
اگر امتیاز کسب شده از این تست بیشتر از 19 باشد، شما نیاز به ویژن تراپی خواهید داشت و باید جهت انجام تست های عملکرد بینایی و تکامل بینایی به کلینیک سروش مراجعه کنید.