دستگاه VR one plus

اهداي يك دستگاه VR one plus اهداي يك دستگاه VR one plus از طرف نماينده شركت زايس المان در تاریخ 17 دی به اپتومتريست سعيده حسين مني مديريت محترم گالري برند عينك چشم شهر بعنوان منتخب بهترين ايده پرداز در ارايه پيشنهادات موثر در ارتقاي خدمات شركت زايس